Όροι χρήσης

Η χρήση της παρούσας Δικτυακής Πύλης (εφεξής ΔΠ) της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (εφεξής Αρχή) υπόκειται στους Όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της ΔΠ προϋποθέτει και συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης/ χρήστης (ή απλώς «εσείς») έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους Όρους Χρήσης της ΔΠ. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ΔΠ.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης της ΔΠ και ιδίως πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει των πληροφοριών, υπηρεσιών ή διαδικασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Υπηρεσίες προς εγγεγραμμένους χρήστες

Με τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, μπορείτε να συνδεθείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής μέσω της ΔΠ, αφού εγγραφείτε κατάλληλα. Κατά την εγγραφή, η Αρχή λαμβάνει μόνο τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησής σας από την αντίστοιχη φόρμας εγγραφής.

Ως εγγεγραμμένος χρήστης διατηρείτε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια που πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού σας. Για το λόγο αυτό πρέπει να φροντίζετε για την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας κωδικών πρόσβασης και να μην τους κοινοποιείτε σε τρίτους. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό σας, καθώς και για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί σχετικά με τη διαχείριση του λογαριασμού σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση itdep@aead.gr.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλο το πρωτότυπο περιεχόμενο της ΔΠ, εκτός των επίσημων νομοθετικών ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών κειμένων και των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (ενδεχομένως καλυπτόμενων από πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, παρουσιάσεις, video, αρχεία ήχου κ.λπ. (εφεξής Περιεχόμενο) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Αρχής και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Η Αρχή διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το Περιεχόμενο της ΔΠ και τυχόν παράγωγα έργα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το Περιεχόμενο της ΔΠ διατίθεται ελεύθερα στους επισκέπτες/ χρήστες της για κάθε σύννομη χρήση, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και περαιτέρω χρήσης του Περιεχομένου, αυτό δεν θα υφίσταται οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλοίωση και θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του.

H ΔΠ έχει κατασκευαστεί με το ανοικτού κώδικα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS – Content Management System) WordPress (https://wordpress.org/) υπό τους όρους χρήσης της άδειας GNU General Public License, version 2 ή νεώτερης. Επίσης περιλαμβάνει λογισμικό PHP, που διατίθεται ελεύθερα. Στο περιεχόμενο της ΔΠ χρησιμοποιείται γραμματοσειρές ελεύθερης χρήσης από τη Google (fonts.google.com), οι οποία διατίθενται υπό τους όρους της άδειας Apache License 2.0 και Creative Commons Attribution 4.0 License. Τα λοιπά πνευματικά έργα, καθώς και άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ΔΠ και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, ή άλλων, δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Το Περιεχόμενο μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Αρχής. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου της παρούσας ΔΠ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το info@aead.gr.

Περιορισμός ευθύνης της Αρχής – Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο της ΔΠ διατίθεται για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν προορίζεται να παρέχει συμβουλευτική για συγκεκριμένη υπόθεση ούτε να υποκαταστήσει την εξειδικευμένη νομική συμβουλή την οποία οφείλετε να αναζητάτε πάντα στο πλαίσιο της εκάστοτε ιδιαίτερης περίπτωσης που τυχόν αντιμετωπίζετε.

Οι πληροφορίες της ΔΠ παρέχονται προς γενική πληροφόρηση και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως προτροπή προς συγκεκριμένη ενέργεια ή αποχή από ενέργεια. Επισκέπτεστε την παρούσα ΔΠ και προβαίνετε σε κάθε είδους ενέργειες βάσει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Παρότι η Αρχή καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι το σύνολο των πληροφοριών της ΔΠ παραμένουν διαρκώς διαθέσιμες, ακριβείς και επίκαιρες, δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και όλο το Περιεχόμενο της ΔΠ θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα παρέχονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Αρχή για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης της ΔΠ από τη χρήση ή από την αδυναμία χρήσης, από την έλλειψη διαθεσιμότητας ή από τη μη έγκαιρη επικαιροποίηση του Περιεχομένου της, καθώς και για τις συνέπειες οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης των επισκεπτών της που έγιναν ως αποτέλεσμα της χρήσης της ΔΠ.

Ομοίως η Αρχή, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα της ΔΠ παρέχονται χωρίς ιούς, δεν εγγυάται ότι η ΔΠ ή οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος στον οποίο παραπέμπει ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο επισκέπτης/ χρήστης της ΔΠ αναλαμβάνει τον σχετικό κίνδυνο και οποιοδήποτε τυχόν έξοδο προκύψει σε κάθε τέτοια περίπτωση.

Χρήση συνδέσμων σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Η ΔΠ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων, όπως της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, καθώς και άλλων φορέων, μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της ΔΠ, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση, υιοθέτηση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Αρχή, η οποία δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους ούτε για τις πολιτικές προστασίας δεδομένων που ακολουθούν. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης της ΔΠ αποφασίσει να επισκεφθεί ή χρησιμοποιήσει, μέσω των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των Όρων υπό τους οποίους η Αρχή καθιστά διαθέσιμη την ΔΠ στους επισκέπτες/ χρήστες της. Καμία τροποποίηση των Όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα του παρόντος κειμένου, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτό. Οι ανωτέρω Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ΔΠ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εφαρμοστέο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί ανεφάρμοστη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται ότι έχει αφαιρεθεί από το παρόν κείμενο, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη διαχείριση της παρούσας ΔΠ μπορείτε να επικοινωνείτε με την Αρχή στη διεύθυνση itdep@aead.gr. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο ουσιαστικό περιεχόμενο της ΔΠ που άπτονται νομικών ή ηθικών ζητημάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@aead.gr.

Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση της Διαδικτυακής Πύλης (ΔΠ) της Αρχής

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην σχετική ενότητα της ενημέρωσης για την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Αρχή και στην Πολιτική μας για τα cookies.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο